Productivity Improvement Program 1 “ผีเสื้อ”
สำหรับผู้เริ่มโบยบิน

      มีรายละเอียด ดังนี
  1. นัดคุย ขุดคุ้ย ถึงความต้องการ และเหตุผลที่ต้องการทำ หรือเปลี่ยนมาทำอาชีพปลูกผักไฮโดร แนะนำรายละเอียดพื้นฐานเช่น จำนวนเงินในการลงทุน ทำเล และยุทธศาสตร์ทางการตลาดทีเหมาะสมกับพื้นที่ของผู้สนใจแต่ละคน
  2. กำหนดรูปแบบทางธุรกิจทางธุรกิจ และออกแผนการทำงาน ( Action Plan ) ขั้นตอนนี้รวมถึงการหาตลาด ติดต่อกับเครื่อข่ายการตลาด เพื่อรองรับผลผลิตในอนาคต
  3. จัดหาทีมติดตั้ง หรือประชุมกับทีมติดตั้งของลูกค้า เพื่อให้การติดตั้งถูกต้องสมบูรณ์ที่สุด
  4. จัดอบรมคนงานและเจ้าของ ในรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานประจำวันในฟาร์มหรือแปลงปลูก
  5. ติดตามการทำงาน และคุณภาพของผลผลิต
  6. ประเมินผล ปรังปรุง แก้ไข


โปรแกรมนี้กินเวลา 1 ปี

ค่าบริการแบบที่ 1 ” Pre-paid ”
10,000 – 100,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจ ระยะทาง

ค่าบริการแบบที่ 2 ” Post-paid ”
ค่าที่ปรึกษาเริ่มต้น 10,000 บาทและ 5 บาทต่อ กิโลกรัมจากผลผลิต เป็นระยะเวลา 2 ปี

ผมคิดว่าอาจจะโดนใจใครบางคน ก็ได้นะครับ

 

Written by